ZUMA VIVITAR 283 285 FLASH BATTERY PACK HOLDER REPLACES VIVITAR AP-1