Sony ZV-1 Digital Camera | White with Sony Vlogger Accessory Kit

Sony ZV-1 Digital Camera (White) with Sony Vlogger Accessory Kit